กิจกรรม Big Cleaning Day

เจ้าหน้าที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ  ร่วมกันทำความสะอาดสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  เพื่อฝุ่นละออง  PM2.5