วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 คณะผู้ฝึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ร่วมทบทวนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับคณะครูโรงเรียนบูรณะศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร