🍀🍀🍀วันที่18 มกราคม 2563 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ อ.สุภลักษณ์ ไชยสถาน และหัวหน้าหมวด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในนามโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยแด่ ท่านนายกสมาคมฯ กรรมการอำนวยการ ณสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ🍀🍀🍀