“มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน” ร่วมกับ “สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” จัดโครงการเรียนรู้เพื่อเท่าทันการพนันและสารพันเรื่องเสี่ยง รุ่นที่ 2 ให้กับสมาชิกบ.พ.รุ่นนกสีฟ้า หัวหน้าหมวด จากโรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ โรงเรียนวัดตุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64 จ.ปทุมธานี โดยมีอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวม 50 คน
ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคุณหญิงกนก สมาคมผู้บำเพ็ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณคณะวิทยากรและคณะทำงานทุกท่าน : นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
ทีมเฉพาะกิจเธียร์เตอร์ ทีมงานมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และทีมงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นกสีฟ้าได้รับความรู้ เกิดความตระหนัก รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของการพนัน และสนใจที่จะมทีส่วนร่วมในการป้องกันปละแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดจากการพนันต่อไป โดยเริ่มต้นที่ตนเองก่อน

รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างความรู้และความตระหนักในกิจกรรม ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านเกมสร้างภูมิคุ้มกันสู้พนัน ในเกม บักเซียงเมียง เกมฟาร์มเฟสติวอล เกมดรีมเรสเจอร์ การระดมสมอง การถอดบทเรียน และการนำเสนอ งานนี้นับได้ว่าได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และได้มิตรภาพจากเพื่อนนกสีฟ้าต่างโรงเรียน

และในโอกาสนี้ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำส่งไปยังสภากาชาด เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนชาวออสเตรเลียที่ประสบเหตุการไฟป่าอีกด้วย

#เท่าทันการพนันและสารพันเรืองเสี่ยง
#GGATProgramProjec
#crภาพมูลนิธิรณรงค์ยุติการพนัน