รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชุดที่ 26 

ดำรงตำแหน่งปี 2560 – 2562

 

นางสาวดารณี   เวณุจันทร์

นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ

              

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์  สมุทรักษ์

อุปนายกที่ 1 และประธานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

            

พลเรือตรีหญิงศิริมา  กริชติทายาวุธ

 อุปนายกที่ 2  เหรัญญิกและประธานฝ่ายการเงินแและทรัพย์สิน

 

นางสาววรรณภา  ศรีวิไลสกุลวงศ์

เลขาธิการ และประธานฝ่ายเสริมสร้าง

นางกาญจนา   เติมประยูร

เหรัญญิกและประธานฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

 

ดร.กัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์  

ประธานฝ่ายการฝึก

 

นางนิตยาพันธ์   ปาณชู

รองประธานฝ่ายการฝึก

 

นางประภาพรรณ  วงศ์บ้านฉาง

ประธานฝ่ายโปรแกรม

 

นางปิยะมาศ   เจริญวงศานนท์

รองประธานฝ่ายโปรแกรม

 

นางสาววิชาดา  เตชะสวัสดิ์วิทย์          

รองประธานฝ่ายโปรแกรม คนที่ 2

 

นางสาวเบ็ญจา   ถาวรอนุกูลกิจ

ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

      

นางสาวกาญจนา  แสงปลั่ง     

ประธานฝ่ายอาคารสถานที่

 

นางสาววรดา  พูลกำลัง                     

รองประธานฝ่ายอาคารสถานที่

 

        นางสาววิภา  พิพัฒน์บรรณกิจ         

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

1

นางแจ่มจันทร์   ทองเสริม      

ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ

               

                นางสาวสุรจิต  สุนทรบุระ                 

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางสาวชลลดา  บุญประเสริฐ              

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางอัจฉรา   ณ ลำพูน

ประธานภาคเหนือ

 

นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ

ประธานภาคกลาง

 

นางมารยาท   อุปมา

ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นางละวิม  เอกมาตฤกุล

ประธานภาคใต้