โครงการ แผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

             สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการมีสุขภาพดี     ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาคนและสังคมความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศและโลก    เยาวชน คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและโลกในอนาคต    การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและผู้นำในการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง    สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนเพื่อสร่างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงได้จัทำโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษาขึ้น   โดยมีสถานศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง  เป็นโรงเรียนจากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  รวม  27 โรงเรียน และมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ  3 แห่ง

              ระยะที่ 1 (พ.ย.2560 – 30 เม.ย.2561) สถานศึกษาแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันจัดทำแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษาเป็นรัศมี 1-5 กิโลเมตร โดยระบุว่ามีพื้นที่ส่วนใดบ้างที่เป็นพื้นที่ดีที่สร้างเสริมสุขภาพกาย ใจ สังคมและปัญญาของเยาวชนในโรงเรียนและคนในชุมชน  มีส่วนใดบ้างที่เป็นพื้นที่ควรเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันความปลอดภัยต่อสุขภาพและควรจะเร่งพัฒนา เปลี่ยนแปลงให้เป็นพื้นที่ดีซึ่งจะเป็นการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 (1 พ.ค.2561 – 30 ต.ค.2561)   ทั้งนี้ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและแกนนำนักเรียน/นักศึกษาทุกคนจะได้เข้าค่ายเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ   ความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม  การฝึกทักษะ 6 C ขององค์การโลก(WAGGGS)   ลงพื้นที่ฝึกการสำรวจและการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนที่ฯ  การวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการทำโครงการ  การสร้างเครือข่ายเพื่อทำงานกับคนในสถานศึกษาและในชุมชน  วิธีการบริหารสู่ผลลัพธ์เหนือขีดจำกัด

              เป้าหมายของโครงการ ระยะที่ 1 คือ ได้แผนที่สร้างเสริมสุขภาพ รอบสถานศึกษา ที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ให้อยู่ในนรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย สะดวกในการค้นหาเพื่อนำเสนอให้สมาชิกในสถานศึกษาและองค์กรในชุมชนรับทราบ  เพื่อเป็นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้มีการไปใช้พื้นที่ดีที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษาให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะเป็นแสวงหาความร่วมมือในการลดจำนวนพื้นที่เฝ้าระวังด้วยการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ดีต่อไป

                                                            วรรณภา  ศรีวิไลสกุลวศ์                                                                  
                                     หัวหน้าโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพ รอบสถานศึกษา

 **** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2453599, 02-2450242, 022464699 ต่อ 12/31 ฝ่ายพัฒนากิจกรรม หรือที่ 02-2454391 ‪#‎ggatthailandfreebeingme‬

ผลงานน้องๆแต่ละโรงเรียน