รู้จักสมาคมฯ

Untitled-3

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)

          กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์   เป็นกิจกรรมอาสาสมัครสำหรับเด็กผู้หญิงและสตรีที่สนใจ  โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  วรรณะ  และศาสนา เป็นกิจกรรมสำหรับฝึกเยาวสตรีให้เป็นผู้หญิงที่เก่ง  ดี  และมีประโยชน์ต่อสังคม  ตามหลักการที่ Lord Baden Powell ผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้กำหนดไว้  ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์   และทำให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด ในการเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามพันธกิจของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์    กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รับเลือกให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพึ้นฐานพุทธศักราช 2544  ปัจจุบัน   กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  มีสมาชิกกว่า 1 ล้านคน ทั่วประเทศ   ซึ่งมีทั้งสมาชิกนอกโรงเรียนและสมาชิกที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆ

           สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  The Girl Guide Association of Thailand Under The Patronage of Her Majesty The Queen (GGAT) เป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้เป็นผู้ที่เก่ง ดี และมีประโยชน์ต่อสังคม  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ  เป็นองค์กรสมาชิกขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ซึ่งเป็นองค์กรสตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก   ที่มีสมาชิกทั่วโลก 144 ประเทศ   และมีสมาชิกกว่า 10 ล้านคน
คำว่า  “บำเพ็ญประโยชน์” หมายความว่า “ผู้ที่ฝึกฝนตนเองให้พร้อมที่จะนำและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ” มาจากภาษาอังกฤษว่า “GUIDE” แปลว่าผู้นำทาง หมายถึงผู้ที่ฝึกตนเองให้พร้อมที่จะช่วยเหลือคนเดินทาง โดยการฝึกทักษะต่างๆ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม

ใส่ความเห็น

Scroll to Top